ތަޢާރަފް


ކާކުކަން އިނގޭތަ؟

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނަށް އުފަން އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރަކީ ރ.މީދޫއާއި މާލެއާއި މެލޭޝިއާއާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުން ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މާސްޓަރސް ޙާޞިލު ކުރެއްވީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އީސްޓް އެންގްލިއާ އިންނެވެ. އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ، ސައުތު އެފްރިކާ، ސައުތު ކޮރެއާ، ޗައިނާ، ތުރުކީ، މެކްސިކޯ، ހަވާއީ، ސަޢުދީ އަރަބިއާ ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި ސިޔާސީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު


ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރެއްވީ ކޮންތާކުން، ކޮންދާއިރާއަކުން އަދި ކޮންއަހަރަކު؟

ޔުނިވާސިޓީ އޮފް އީސްޓް އެންގްލިއާ

މާސްޓަރ އޮފް އަރޓްސް އިން އެޑިޔުކޭޝަން


އިނގިރޭސިވިލާތް


2007 ވަނަ އަހަރު


އެޑިޔުކޭޝަން

އޯޕަން ޔުނިވާސިޓީ

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޝަން


މެލޭޝިޔާ


2003 ވަނަ އަހަރު


ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޝަން

އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރ

އެޑްވާންސްޑް ސެޓިފިކެޓް އިން ޕްރައިމަރީ ޓީޗިންގް


މާލެ


1980 ވަނަ އަހަރު


ޕްރައިމަރީ ޓީޗިންގް

ކާމިޔާބީ


ސަރުކާރުގެ ދިގުހިދުމަތުގައި ހާސިލްވީ ކޮންކަންކަމެއް؟

ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ

ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ

އަހަރު : 2017
މި ސެންޓަރަކީ ރްއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެފުރަތަމަ މިކަހަލަ ސެންޓަރެވެ. އަދި މިސެންޓަރު އިފްތިތާހުކުރެވުނީ މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފްގެ ޒާމަތުގެ ދަޝުގައެވެ.

ޑިފެންސް ކޮލެޖް

ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ

އަހަރު : 2017
މި ކޮލެޖަކީ ރްއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެފުރަތަމަ މިކަހަލަ ކޮލެޖެވެ. އަދި ކޮލެޖު އިފްތިތާހުކުރެވުނީ މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފްގެ ޒާމަތުގެ ދަޝުގައެވެ.

އެން.އައި.އީ އަދި ޤައުމީ މަންހަޖު

އެޑިޔުކޭޝަން

އަހަރު : 2013
ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިފްތިތާހުކުރެވި ޤައުމީ މަންހަޖު އެކުލަވާލެވުނީ އާދަމް ޝަރީފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި އުޅުއްވިދުވަސްވަރު ސީދާ އެމަނުކުފާނުގެ ބެލުމުގެދަށުންނެވެ.

ޓީޗާ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑެެވެލޮޕްމަންޓް

އެޑިޔުކޭޝަން

އަހަރު : 2012
މި މަސައްކަތް ކުރެވުނީ ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި އުޅުއްވި ދުވަސްވަރެވެ.

ޓީޗަރސް ރިސޯސް ސެންޓަރސް

އެޑިޔުކޭޝަން

އަހަރު : 2009
ޓީޗަރސް ރިސޯސް ސެންޓަރސް އެކުލަވާލެވުނީ އާދަމް ޝަރީފް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި އުޅުއްވަމުނެވެ.

ޓީޗަރ ކޮންޓެންޓް އަޕްގްރޭޑިންގް

އެޑިޔުކޭޝަން

އަހަރު : 2012
މި މަސައްކަތް ކުރެވުނީ ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި އުޅުއްވި ދުވަސްވަރެވެ.

ދުނިޔޭގެ ޓީޗަރ ކޮންފަރެންސް

އެޑިޔުކޭޝަން

އަހަރު : 2012
މި މަސައްކަތް ކުރެވުނީ ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި އުޅުއްވި ދުވަސްވަރެވެ.

ސްކޫލް ސްޕަވިޝަން މެނޭޖްމަންޓް

އެޑިޔުކޭޝަން

އަހަރު : 2012
މި މަސައްކަތް ކުރެވުނީ ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި އުޅުއްވި ދުވަސްވަރެވެ.

ޗައިލްޑް ފްރެންޑްލީ ސްކޫލްސް

އެޑިޔުކޭޝަން

އަހަރު : 2012
މި މަސައްކަތް ކުރެވުނީ ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި އުޅުއްވި ދުވަސްވަރެވެ.

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ


ސަރުކާރުގައި އަދާކޮށްފައިވަނީ ކޮންކޮން މަޤާމްތަކެއް؟ އަދި އެއީ ކޮންއިރަކު؟

30+

ޝާއިއުކުރެވުނު ލިޔުން

60+

ދެވުނު ތަޤްރީރު

38+

ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު

17+

ޚިދުމަތް ފެއްޓެވި އުމުރު

ބްލޮގް


ބައެއް ތަޤްރީރުތަކާއި ޚަބަރުތައް ކިޔާލަންބޭނުންތަ؟

ހުނަރު


ލިބިފައިވާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހުނަރުތަކަކީ ކޮބާ؟

ލަވަޔާއި ޅެންވެރިކަން

 • ޤަޢުމީ ނިދާ
 • ޤައުމީދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި-ބޮޑުތަކުރުފާނު
 • ސިފައިންގެ އަޒުމް
 • ޝަޙީދު ހުސައިން ޢާދަމްގެ ޚަދާނުގައި
 • ޖުމްހޫރީ އުފާ
 • ބައްޕަގެ ޚަނދާނުގައި
އިތުރު ތަފުޞީލު

ލިޔުންތެރިކަން

 • ސާސްކަފުގެ 17
 • ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓެންޑަރޑްސް އޮފް ޓީޗަރސް
 • ކްލާސްރޫމް މެނޭޖްމަންޓް
 • އެސެސްމަންޓް އެންޑް އިވެލުއޭޝަން
 • ތަޤްރީރުތައް
އިތުރު ތަފުޞީލު

މީހުންގެ ނަޒަރުގައި..


ސިޔާސީދާއިރާގެ އަދި އެހެނިހެން ބޭފުޅުން ދެކެނީ ކިހިނެތް؟

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޚިޔާލު


ދޭން ބޭނުންފުޅުވާ ޚިޔާލެއް ނުވަތަ މެސެޖެއް އެބައޮތްތަ؟