ބްލޮގް


ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަޤުރީރުތަކާއި ޚަބަރުތައް

އެންމެ ގާތުން- މެޑަމް ޖަލްސާ

އެންމެ ގާތުން- މެޑަމް ޖަލްސާގައި ދެއްކި ވާހަކަ

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ 4 އަހަރުގެ ކާމިޔާބީގެ ޖަލްސާ

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ 4 އަހަރުގެ ކާމިޔާބީގެ ޖަލްސާ

ކްލިކް ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުން 2018

ކްލިކް ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުން 2018

ޝަހީދުންގެ ދުވަސް 2018

ޝަހީދުންގެ ދުވަސް 2018

ޤައުމީ ރޫޚު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ޖަލްސާ

ޤައުމީ ރޫޚު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ޖަލްސާގައި ދެއްކި ވާހަކަ

ކާރިސާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤައުމީ މަންސައިގެ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ކާރިސާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤައުމީ މަންސައިގެ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ދެއްކި ވާހަކަ : 29 އޮކްޓޫބަރު 2017

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

29 އޮކްޓޫބަރު 2017