ބްލޮގް


ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަޤުރީރުތަކާއި ޚަބަރުތައް

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން : 11 އޮކްޓޫބަރު 2017

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

11 އޮކްޓޫބަރު 2017

ފާސްޓް އިންޓަސެޕްޓް ވެސެލް ލޯންޗް ކޮމިޝަން ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ފާސްޓް އިންޓަސެޕްޓް ވެސެލް ލޯންޗް ކޮމިޝަން ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ދެއްކި ވާހަކަ : ޖުމްހޫރީ މައިދާން، 2017

ސިފައިންގެ 125 ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާ

ސިފައިންގެ 125 ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ދެއްކި ވާހަކަ : ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށި، 2017

1438 ވަނަ އަހަރުގެ ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

1438 ވަނަ އަހަރުގެ ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން : 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 29 ވަނަ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 29 ވަނަ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ދެއްކި ވާހަކަ : 2017

ދިވެހި ނިއުސް އެޖެންސީ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ދިވެހި ނިއުސް އެޖެންސީ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ދެއްކި ވާހަކަ : ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން، 2017