ބްލޮގް


ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަޤުރީރުތަކާއި ޚަބަރުތައް

ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީޒްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޖަލްސާ

ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީޒްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޖަލްސާގައި ދެއްކި ވާހަކަ : ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށި، 2017

ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލުންގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ އޯޕަނިންގ ރިމާރކްސް

ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލުންގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ އޯޕަނިންގ ރިމާރކްސް

މަދުރަސާ ކުދީންގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2017

މަދުރަސާ ކުދީންގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2017

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ

2017، ސާފުނުވޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 28 ވަނަ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހި ސިފައިން ބޭއްވި ޖަލްސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 28 ވަނަ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހި ސިފައިން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ ދެއްކި ވާހަކަ : ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށި، 3 ނޮވެންބަރު 2016

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

3 ނޮވެންބަރު 2016

ދިވެހި ސިފައިންގެ ހިތްތަކުގައި ޤައުމީ ރޫޙު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ޙަރަކާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ދިވެހި ސިފައިންގެ ހިތްތަކުގައި ޤައުމީ ރޫޙު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ޙަރަކާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ދެއްކި ވާހަކަ : ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށި، 7 އޮގަސްޓް 2016

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ދިވެހި ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ދިވެހި ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ދެއްކި ވާހަކަ : ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށި، 25 ފެބުރުވަރީ 2016

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

25 ފެބުރުވަރީ 2016