ބްލޮގް


ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަޤުރީރުތަކާއި ޚަބަރުތައް

ސިފައިންގެ 124 ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާ

ސިފައިންގެ 124 ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ދެއްކި ވާހަކަ : ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށި، 2016

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 27 ވަނަ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހި ސިފައިން ބޭއްވި ޖަލްސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 27 ވަނަ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހި ސިފައިން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ދެއްކި ވާހަކަ : ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށި، 3 ނޮވެންބަރު 2018

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

3 ނޮވެންބަރ 2015

ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލްގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ

ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލްގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރު ދެއްކި ވާހަކަ : ރ. ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް، 30 އެޕްރީލް 2015

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ

30 އެޕްރީލް 2015

ޤައުމީ މަންހަޖަށް މުދައްރިސުން ތަމްރީނުކުރަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ޤައުމީ މަންހަޖަށް މުދައްރިސުން ތަމްރީނުކުރަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރު ދެއްކެ ވާހަކަ : 21 އެޕްރީލް 2015

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ

21 އެޕްރީލް 2015

ޤައުމީ މަންހަޖު ތަންފީޒުކުރާ ދަރުބާރު

ޤައުމީ މަންހަޖު ތަންފީޒުކުރާ ދަރުބާރުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރު ދެއްކެ ވާހަކަ : ކުއްލިއްޔަތުލްދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ހޯލް، 23 މާރިޗު 2015

މައިސޫރުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

މައިސޫރުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދެއްކި ވާހަކަ

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ

ތާރީޚް ސާފުނުވޭ