ބްލޮގް


ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަޤުރީރުތަކާއި ޚަބަރުތައް

އަތޮޅުތަކުގެ ކަރިކިއުލަމް އެމްބެސެޑަރުން ތަމްރީނުކުރަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

އަތޮޅުތަކުގެ ކަރިކިއުލަމް އެމްބެސެޑަރުން ތަމްރީނުކުރަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރު ދެއްކި ވާހަކަ : އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް، 31 އޮގަސްޓް 2014

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ

31 އޮގަސްޓް 2014

ޓީ އާރ ސީ ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ޓީ އާރ ސީ ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރު ދެއްކެވި ވާހަކަ :ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ހޯލް، 14 ސެޕްޓެންބަރު 2010

ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް

14 ސެޕްޓެންބަރު 2010

ސެމިނަރ އޮން ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނިންގ ފޮރ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ސެމިނަރ އޮން ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނިންގ ފޮރ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރު ދެއްކެވި ވާހަކަ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ހޯލް، 28 އެޕްރީލް 2009

ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް

28 އެޕްރީލް 2009