ބްލޮގް


ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަޤުރީރުތަކާއި ޚަބަރުތައް

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ވަދާޢީ ބައްދަލުވުން

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ވަދާޢީ ބައްދަލުވުން : ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށި، 15 ނޮވެންބަރު 2018

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

15 ނޮވެންބަރު 2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 30 ވަނަ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދެއްކި ވާހަކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 30 ވަނަ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދެއްކި ވާހަކަ : ކަޅުތުއްކަލާކޮށި، 3 ނޮވެންބަރު 2018

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

3 ނޮވެންބަރު 2018

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާ

މާދަރީބަހުގެ ދުވަހު ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު : އަޙުމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

22 ފެބުރުވަރީ 2018

ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތާއި ޒުވާނުން

ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތާއި ޒުވާނުން

އައްނަބީލާ މަރިޔަމް ސަޢީދުގެ ތަޢުބީނުގެ ޖަލްސާ

އައްނަބީލާ މަރިޔަމް ސަޢީދުގެ ތަޢުބީނުގެ ޖަލްސާ

ފުވައްމުލަކުގައި ކެންޕެއިން އޮފީހުން ބޭއްވި ޖަލްސާ

ފުވައްމުލަކުގައި ކެންޕެއިން އޮފީހުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ދެއްކި ވާހަކަ