މީހުންގެ ނަޒަރުގައި..


ސިޔާސީދާއިރާގެ އަދި އެހެނިހެން ބޭފުޅުން ދެކެނީ ކިހިނެތް؟

އިސްމައިލް ނަސީރު

ތަޢުލީމީދާއިރާގެ ބޭފުޅެއް


ވަރަށް ތަފާތު ޝަހުސިއްޔަތެއް. މިހާރުވެސް މަސައްކަތުގެ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގެ ބަލަން.

މައުމޫން

މީޑިޔާގެ ބޭފުޅެއް


ޤައުމީ ޚިދުމަތް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަން. މީޑިޔާ ޙަޔާތުގައި މިނިސްޓަރ ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.

އަބްދުﷲ ޖަމީލް

ތަޢުލީމީދާއިރާގެ ބޭފުޅެއް


އެންމެ ކަމުދާ ހިތްތިރި އެއްމިނިސްޓަރ. އެމް އެން ޑީ އެފް އަށް ގެނެސްދެއްވި ކުރިއެރުމަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.

އަލީ ނައީމް އިބްރާހިމް

ތަޢުލީމީދާއިރާގެ ބޭފުޅެއް


އެންމެ ބަރާބަރު މިނިސްޓަރު. ހެޓްސް އޮފް!

ފާތިމަތު ތަސްނީމް

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ


އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްލަން ލިބުނީތީ އުފާވޭ. ލީޑަރޝިޕާއި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ވަރަށްފުރިހަމައަށް ދައްކުވައިދިން.

ޒާހިދާ އަރަހްމާން

ތަޢުލީމީދާއިރާގެ ބޭފުޅެއް


ސިފައިންނަށް އިތުރުއިއްޒަތާއި ޤަދަރުލިބި އިތުބާރު ބޮޑުތަނުންއުފުލިގެންދިޔައީ ރައީސްޔާމީންގެ ޒަޢާމަތުގަ އާދަމް ޝަރީފްގެ ވަޒީރުކަމުގަ.ސާބަހޭ ސަރ! ސާބަހޭ ސިފައިން!

މުއާޒް ހަލީމް

ސިޔާސީދާއިރާގެ ބޭފުޅެއް


ޑިފެންސް މިނިސްޓަރެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން މަނިކުފާނު އަދާކުރައްވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފަލާއިއެކު ފާހަގަކުރަން.

އަހްމަދު އަމަން އަލީ

ކޯޑިނޭޓަރ، ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ


އާން ތީ ހަމަ އެންމެ ބަރާބަރު މިނިސްޓަރ!

ޝިނާޒް އަހުމަދު

ދާއިރާ ޔަޤީންނުވާ


މިނިސްޓަރގެ ތި ކެރުމާއި އެންތޫޒިއެޒަމް އަށް ސެލިޔުޓްކުރަން

މުހައްމަދު އިސްމައިލް

މަޖިލިސް މެމްބަރ، ހޯރަފުށި ދާއިރާ


ޤައުމަށް ބޭނުންވަނީ ތިފަދަ ވަޒީރުން. އިހުލާސްތެރިކަމާއިއެކު ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގަ ކުރިޔަށް

އަލީ ރަޝީދު

ތަޢުލީމީދާއިރާގެ ބޭފުޅެއް


އަހަރެން ވަރަށް ކުރީއްސުރެ ދަންނަން އާދަމް ޝަރީފް. މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް އެންމެ ރެސްޕޮންސިބަލް ޗޮއިސްއަކީ މިއީ. ރަނގަޅު މީހާ ޚިޔާރުކުރައްވާ

އަހުމަދު ފައިސަލު

ދާއިރާ ޔަޤީންނުވާ


ދިވެހިތާރީޚްދުށް އެންމެ ނަޒާހަތްތެރި އެންމެ ޤާބިލް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

އަހުމަދު ޒާހިރު - ފެއަރީ

ތަޢުލީމީދާއިރާގެ ބޭފުޅެއް، ލިޔުންތެރިއެއް


މުއައްޒަފުންނަށް އިހުތިރާމްކުރެއްވި ވަކިމުއައްޒަފަކަށް ވަކިގޮތެއް ނުބަހައްޓަވާ އެންމެއާދައިގެ މުއައްޒަފާވެސް ގާތްގުޅުމެއްބެހެއްޓެވި ގިނަމުއައްޒަފުން ލޯބިވާ، ޤައުމަށްވަފާތެރި ނަޒާޙާތްތެރި އަދި ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ހީވާގިހުނަރުވެރި ޤާބިލް ވެރިއެއް